RockVillas – House Rules

Αγαπητοί επισκέπτες / Dear visitors

Στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαμονή σας όσο γίνεται πιο άνετη. Η αποστολή μας είναι να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε όμορφες, ευχάριστες, χαλαρές στιγμές με φίλους, συνεργάτες, και, γενικά, θα λέγαμε να νιώσετε «σαν στο σπίτι σας». Για να υλοποιήσουμε την παραπάνω υπόσχεση, θα εκτιμούσαμε εάν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση σας σε κάποιους κανόνες εύρυθμης λειτουργίας του σπιτιού.

Our goal is to make your stay as comfortable as possible. Our mission is to help you create beautiful, pleasant, relaxing moments with friends, co-workers, and, in general, we would say to feel “at home”. In order to fulfill the above promise, we would appreciate if we had your full support in some rules of proper operation of the house.

 1. Αρχικά, για να διασφαλίσουμε τον σωστό αερισμό του χώρου, απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ξεχνάτε ότι φιλοξενούμε και παιδιά, ανθρώπους κάθε ηλικίας. Σε περίπτωση μη τήρησης του παραπάνω ενδέχεται να εφαρμοστούν επιπλέον τέλη καθαρισμού για την απομάκρυνση της οσμής και των λεκέδων. Εάν αισθάνεστε την ανάγκη να καπνίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με σύνεση τους υπαίθριους χώρους.
  Initially, to ensure proper ventilation of the space, smoking is prohibited. Do not forget that we also host children, people of all ages. In case of non-compliance of the above, additional cleaning fees may be applied to remove the odor and stains. If youfeel the need to smoke, you can use the outdoor areas wisely.
 2. Οι ώρες κοινής ησυχίας (23:00 – 07:00 & 15:00 – 17:00) πρέπει να τηρούνται, καθώς υπάρχουν γείτονες και δεν θα θέλαμε να τους ενοχλήσουμε.
  Common quiet hours (23:00 – 07:00 & 15:00 – 17:00) must be followed, as there are neighbors and we would not want to disturb them.
 3. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των επίπλων εσωτερικού χώρου στον εξωτερικό – όχι μόνο λόγω των πιθανών προβλημάτων απο τις καιρικές συνθήκες αλλά και γιατί με την μετακίνηση μπορεί να προκληθούν διάφορες ζημιές.
  We remind you that it is not allowed to move indoor furniture outside – not only because of possible damages from the weather conditions but also because moving can cause various damages by itself.
 4. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε παράνομη δραστηριότητα ή ανάρμοστη αντικοινωνική συμπεριφορά θα απαιτήσουμε να αποχωρίσετε από το κατάλυμα.
  In case we notice illegal activity or inappropriate antisocial behavior we will demand that you leave the accommodation.
 5. Παρακαλούμε να μας ενημερώστε άμεσα εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, ώστε να διορθωθεί έγκαιρα.
  Please let us know immediately if something does not work properly so that it can be fixed in a timely manner.
 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς με υπαιτιότητα σας θα πρέπει να αναλάβετε και τo κόστος αποκατάστασης της.
  In case of any damage through your own fault you are responsible for the costs induced
 7. Για την πρόληψη της πυρκαγιάς και για την ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων στο χώρο  – παρακαλούμε πολύ να μην αφήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές ενεργοποιημένες – όταν αυτές δεν είναι σε χρήση ή όταν απομακρύνεστε από το κατάλυμα .Ελέγχετε ότι όλα είναι σβηστά. (Ηλεκτρικές συσκευές / Θερμοσίφωνο / Τζάκι ).
  For the prevention of fire and for the safety of all those present in the area – please do not leave the electrical appliances switched on when they are not in use or when you leave the accommodation. Check that everything is turned off. (Electrical appliances / Water heater / Fireplace).
 8. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το τζάκι, το κόστος είναι 10 € / τσάντα (ξύλα). Όταν το χρησιμοποιείτε βεβαιωθείτε πως έχει σβήσει τελείως πριν πάτε για ύπνο ή τη στιγμή της αναχώρησης σας.
  If you wish to use the fireplace, the cost is 10 € / bag of wood. When using it make sure the fire is completely out before you go to bed or at the time of your departure.
 9. Απαγορεύεται το ψήσιμο στο τζάκι.
  Cooking in the fireplace is prohibited.
 10. Η ιδιοκτησία είναι φιλική προς τα παιδιά. Είναι όμως ευθύνη του κηδεμόνα / γονέα να παρακολουθεί τις ενέργειες των παιδιών του ανά πάσα στιγμή. Ο ιδιοκτήτης σπιτιού δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα, τραυματισμούς ή ασθένειες που συμβαίνουν στο χώρο ή στις εγκαταστάσεις του.
  The property is child friendly. However, it is the responsibility of the guardian / parent to monitor the actions of his children at all times. The homeowner is not responsible for any accidents, injuries or illnesses that occur on the site or on the premises.
 11. Κρατήστε το κατάλυμα ασφαλές, κλειδώσετε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν βγαίνετε από το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι υπεύθυνος για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων ή τιμαλφών του επισκέπτη. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν χρηματοκιβώτια προς φύλαξη πολύτιμων προσωπικών αντικειμένων.
  Keep the accommodation safe, lock the doors and windows when leaving the house. The owner is not responsible for the loss of the visitor’s personal belongings or valuables. We inform you that there are safes for storing valuablepersonal items.
 12. Επιπλέον άτομα – εκτός από αυτά που έχουν νοικιάσει την ιδιοκτησία – δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση και έγκριση από την ιδιοκτήτρια εταιρία. Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να υπερβούν τη δηλωθείσα πληρότητα που αρχικώς υπέδειξαν κατά την ώρα της κράτησης.
  Additional persons – other than those who have rented the property – are not allowed to enter the premises without prior written notice and approval from the owner company. Visitors are not allowed to exceed the declared capacity originally indicated at the time of booking.
 13. Παρακαλούνται όσοι χρησιμοποιούν καλλυντικά, προϊόντα μακιγιάζ, υδατικές κρέμες ή αντηλιακά να κάνουν σχολαστικό καθαρισμό πριν την άμεση επαφή με τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τις πετσέτες του καταλύματος. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε μπορείτε να φέρετε τα δικά σας λευκά είδη.
  Those who use cosmetics, make-up products, moisturizing creams or sunscreens are kindly requested to do a thorough cleaning before direct contact with the sheets, pillows, towels of the accommodation. If you wish you can bring your own linen.
 14. Στο κατάλυμα υπάρχουν πετσέτες, μπουρνούζια κλπ. τα οποία δεν επιτρέπεται να βγουν εκτός σπιτιού. Η ημερήσια υπηρεσία καθαριότητας δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης – εκτός κι εάν αναφέρεται στην περιγραφή.
  In the accommodation there are towels, bathrobes etc. which are not allowed to go out of the house. Daily maid service is not included in the rental rate – unless stated in the description.
 15. Θα σας παρακαλούσαμε να μην πετάτε χαρτιά υγείας στην τουαλέτα / είτε άλλα γυναικολογικά ή βρεφικά προϊόντα. Σε περίπτωση που βεβαιωθεί ότι δεν έγινε σωστή χρήση της αποχέτευσης θα πρέπει να αποκαταστήσετε την όποια ζημιά.
  Please do not throw toilet paper in the toilet / or other gynecological or baby products. If it is confirmed that the drain has not been used properly, you are responsible for the costs induced.
 16. Έκτακτες καιρικές συνθήκες: Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.
  Emergency Weather: There will be no refunds in regard to emergency weather conditions.
 17. Επιτρέπονται τα κατοικίδια σε συγκεκριμένα καταλύματα μόνο κατόπιν συνεννόησης με επιπλέον χρέωση /εγγύηση. Εάν δεν μας ενημερώσετε για την παρουσία κατοικίδιου είτε θα ακυρώσουμε την κράτηση, είτε θα σας χρεώσουμε το αντίστοιχο ποσό ανά ημέρα – όπως ορίζουμε για την παραμονή των κατοικίδιων – ανάλογα με τις ημέρες διαμονής τους.
  Pets are allowed in specific accommodations only upon request with extra charge / guarantee. If you do not inform us of the presence of a pet we will either cancel the reservation or charge you the corresponding amount per day – as we set for the stay of the pets – depending on their days of stay
 18. Η αλλαγή σεντονιών και πετσετών καθώς και το φρεσκάρισμα των δωματίων του καταλύματος πραγματοποιούνται κάθε τρίτη μέρα, εκτός Κυριακής. Κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη υπάρχει δυνατότητα επιπλέον καθαρισμού του δωματίου. Το κόστος για επιπλέον καθαρισμό είναι 10 EUR/ώρα.
  The change of sheets and towels as well as the refreshing of the rooms of the accommodation take place every third day, excluding Sundays. At the request of the guest there is the possibility of additional cleaning of the accommodation. The cost for additional cleaning is 10 EUR / hour.
 19. Στο χώρο του καταλύματος απαγορεύεται το τάισμα των ζωών και την παραμονή τους στους χώρους του καταλύματος. (γάτες, σκυλιά, πουλιά κτλ.).
  It is forbidden to feed any animals and their stay in the premises of the accommodation. (cats, dogs, birds, etc.).
 20. O ξενοδόχος µπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση σε έναν επισκέπτη ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης διαμονής παραβίασε τους κανονισμούς του καταλύματος.
  The hotelier may refuse to rent to a guest who during the previous stay violated the rules of the accommodation.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ/ΤΖΑΚΟΥΖΙ
SAFETY AND HYGIENE RULES FOR THE SWIMMING POOL / Jacuzzi

 1. Περίοδος Λειτουργίας Μάιος – Οκτώβριος
  Operating Period May – October
 2. Σας παρακαλούμε να μην εισέλθετε στην πισίνα/ τζακούζι φορώντας αντηλιακό ή οποιοδήποτε άλλο είδος λαδιού/κρέμας σώματος.
  Please do not enter the pool/ jacuzzi wearing sunscreen or any other type of body oil / cream.
 3. Πριν την χρήση της πισίνας/ τζακούζι πρέπει να χρησιμοποιείτε το ντους
  Please use the Showers before entering the pool / jacuzzi
 4. Η χρήση της πισίνας/ τζακούζι γίνετε μόνο με μαγιό. Δεν επιτρέπετε η είσοδος στο νερό με ρούχα ή παπούτσια
  Bathing suites must be worn to use the pool/ jacuzzi. Swimming in clothes or shoes is not permitted
 5. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται μέσα στην πισίνα/τζακούζι και να βρίσκονται υπό συνεχή .
  Children under the age of 12 must be escorted into the pool / jacuzzi and kept under constant surveillance
 6. Απαγορεύονται τα κατοικίδια ζώα στην πισίνα/ τζακούζι
  Pets are not allowed in the pool / jacuzzi
 7. Για την ασφάλεια σας δεν επιτρέπονται το τρέξιμο, οι βουτιές και οι μπάλες στο χώρο της πισίνας/τζακούζι.
  For your safety, swimming, diving and balls in the pool / jacuzzi area are not allowed
 8. Παρακαλούμε να εισέρχεστε στην πισίνα/ τζακούζι 3 ώρες μετά το φαγητό ή την κατανάλωση αλκοόλ
  Wait for 3 hours after eating or consumption of alcohol before entering the pool/ Jacuzzi.
 9. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Entrance is not permitted to guests that don’t know how to swim.
 10. Απαγορεύεται η είσοδος στη πισίνα/ τζακούζι σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση.
  Persons suffering from any disease are not permitted to use the Pool/ Jacuzzi

 

Πολιτική Άφιξης / Αναχώρησης:

 1. Επιλέξετε κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους check in:
  – Ανέπαφα
  – Στους εξωτερικούς χώρους
  – Με επαφή.
  Σε περίπτωση που επιλέξετε την τελευταία επιλογή, κατά την άφιξη σας παρακαλούμε, να διαθέτετε ταυτότητα/ διαβατήριο που θα χρειαστεί να δείξετε στον υπεύθυνο του καταλύματος που θα χρειαστεί να βγάλει φωτοαντίγραφο για την ολοκλήρωση του check in.
 2. Ώρες Άφιξης: 16:00-19:00
  Ώρες Αναχώρησης: 11.00

Γνωρίζουμε ότι θα σεβαστείτε το χώρο μας όπως το δικό σας κι γι αυτό σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Το κατάλυμα πρέπει να είναι λειτουργικό και για τους επόμενους επισκέπτες κι αυτός είναι ο λόγος που σας ζητάμε τα περισσότερα από τα παραπάνω. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε όλες οι πλευρές το καλύτερο.

Σας ευχόμαστε μια υπέροχη και ξεκούραστη διαμονή.

Arrival / Departure Policy:

 1. Choose one of the following ways to check in:
  – Contactless
  – Outdoors
  – By contact.
  *In case of the last option, please, upon arrival have an ID / passport ,available that you will have to show(take a photo) to the person in charge of the accommodation to complete the check in.
 2. Arrival Hours: 16:00 – 19:00
  Departure Hours: 11.00

We know that you will respect our space as if it was yours and we thank you in advance. The accommodation must be functional for the next guests and that is why we ask you most of the above. We are confident that both sides will do their best.

*Σε περίπτωση περαιτέρω διευκρινίσεων ή τυχόν αντιρρήσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί σας, διαφορετικά θεωρείται η αποδοχή όλων των παραπάνω.
In case of any clarification or possible objection, please contact us, otherwise it is considered the acceptance of the house rules listed in this page.

We wish you a happy and relaxing stay.